Friday, July 11, 2014

Share Jesus In Your Neighborhood

Support the

OPLAN SAGIP TAHANAN
Bible Hour and Progressive Classes

of 

FJN7K
The Friends of Jesus Network 
of Global Frontiers Institte

Courtesy of


JOVENMARLO A. IMPERIO
Founding Director
Global Frontiers Institute

Monday, March 8, 2010

Aralin 1 – Kami ay na-in-love sa isa’t-isa!

May mga mag-irog na “Na-in-love sa isa’t-isa” at nagpakasal, pagkatapos ay nakabatid na hindi naman pala talagang pag-ibig iyon! Ano iyon? Paano natin iyon nalalaman?

1. Si Satanas ay nakaembento ng huwad na pag-ibig. Ano iyon? 1 Juan 2:16. “Sapagka’t ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan.” Kung magkagayon, paano natin nalalaman kung alin ang huwad at alin ang tunay?

Ang mga pagkakaiba

2. Una sa lahat, ang masamang pagnanasa ay isang pabago-bagong pakiramdam, subalit ang pag-ibig ay isang matatag na prinsipyo. Ang pag-ibig ay mayroong mga pakiramdam, subalit iyon ay hindi isang pakiramdam lamang. Iyon ay isang prinsipyo. Kaya’t kung ang masamang pagnanasa ay nagpapabago-bago ng hihip ng hangin at pakiramdam, ang pag-ibig ay hindi pabago-bago. Sa 1 Corinto 13:8 ay sinasabi, “Ang pag-ibig ay walang katapusan.”

3. Pangalawa, ang pagkahumaling ay bulag; subalit ang pag-ibig ay may paningin at sumusuri. Ginagamit ng tunay na pag-ibig ang kanyang mga mata upang suriin ang mga katangian at mga kapintasan ng isang tao upang magkaroon ng matalinong kapasyahan. Mateo 13:13. Ang mga salitang ito ay maaaring mailapat sa pagkahumaling: “Sa kanilang pagtingin ay hindi sila nakakakita”! Mateo 13:16. Sa pagibig ay ganito: “Mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat ang mga ito’y nakakakita”!

4. Ang pangatlong pagkakaiba ay ito: Ang masamang pagnanasa ay tumitingin lamang sa mga panlabas, subalit ang pag-ibig ay tumitingin sa mga panloob. I Samuel 16:7 “Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso.” Minamasdan ng masamang pagnanasa ang mga panlabas na anyo: Ang hitsura, ang damit, ang sex appeal. Mahalaga sa pag-ibig ang mga panloob na katangian: Personalidad, mga ugali, pagkatao.

5. Ano ang ika-apat na pagkakaiba? Genesis 39:7-9 Tama (T) o Mali (M)?
___ Ang masamang pagnanasa ay mahalay, subalit ang pag-ibig ay dalisay.
___ Gusto ng masamang pagnanasa ang sex sa labas ng kasal.
___ Gusto ng pag-ibig ang sex sa loob lamang ng kasal. Kapag natutuksong mag sex bago pa ikasal, ang tunay na pag-ibig ay nagsasabi “Maghintay tayo hanggang tayo ay makasal”. Kapag natutuksong makipag sex sa hindi asawa, ang pag-ibig ay nagsasabi ng “Hindi! Ikaw o ako ay kasal na.”

6. Ika-lima, ang masamang pagnanasa ay makasarili, ang pag-ibig ay mapagsakripisyo 1 Corinto 13:4, 5. “Ang pag-ibig ay… hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan.” Ang paboritong salita ng pagkahumaling ay “ako”: “Ang gusto ko”, “kailangan ko.” Ang paboritong salita ng pag-ibig ay “Mo”. “Anong gusto mo?” “Anong kailangan mo?”

7. Huli sa lahat, ang pinagmumulan ng masamang pagnanasa ay si Satanas. Sino ang pinagmumulan ng pag-ibig? 1 Juan 4:8. “Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos; sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.” Ang lahat ng tunay na pag-ibig,– boyfriend at girlfriend, mag-asawa, magulang at anak–ang lahat ng tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ang Diyos ang tagagawa ng pag-ibig! Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmumula sa Hollywood! Iyon ay nagmumula sa langit.

Kumilos!

8. Ang malaking tanong ay: Kumusta ang sarili kong pakikipagrelasyon? Iyon ba ay tunay na pag-ibig? Sa level ng 1 hanggang 10, anong level ang matapat mong maibibigay na grado sa iyong pag-ibig? Bilugan ang numero. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Kung ako ay hindi pa kasal at ang score ng aking pag-ibig ay mababa, ano ang dapat kong gawin? Tama (T) o Mali (M)?
___ Pabayan ko lang na ganon. Panahon na lang ang bahala sa mga iyon.
___ Kinakailangang palitan ko ng prinsipyo ang pagkahumaling.
___ Kung ang pagpalit ay hindi poseble, kinakailangang tapusin ko na ang relasyong iyon.

10. Sa kabilang panig, kung ako ay kasal na, subalit ang aking score ay mababa, ano ang dapat kong gawin? Tama (T) o Mali (M)?
___ Hindi ko dapat palitan ang aking asawa, dapat kong baguhin ang aming relasyon.
___ Kinakailangang panatilihin ang aking kabiyak at pataasin ang aking score.

Tanong: Paano ko mapalalago ang aking pagibig?
Sagot: Yan ang ituturo ng mga araling ito! Sa araling ito, tingnan natin ang tatlong pangunahing mga hakbang upang ang bawat isa ay makaangat.

Damahin ang Pag-ibig ng Diyos

11. Ang unang hakbang ay: Pag-aralan ang pinakadakilang modelo ng pag-ibig sa buong mundo. Sino Siya? Juan 15:13. “Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan.” Roma 5:8. “Noong tayo’y mga makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin.” Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ikaw at ako ay nakatakdang mamatay — na walang pagasa sa kabila! Subalit kinuha ni Kristo ang ating kamatayan upang mapasa atin ang Kanyang buhay na walang hanggan! O anong mapagsakpisyong nagmamahal!

12. Samantalang nakaluhod si Jesus sa Getsemane, gaano katindi ang kanyang paghihirap? Lucas 22:44. “Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa.” Si Satanas ay bumulong, “Hindi mo kailangang magtungo sa kalbaryo. Bumalik ka na sa kaluwalhatian at hayaan mo nang mamatay sa hirap ang mga makasalanan!” Subalit nakipagpunyagi sa panghuling kapasyahang iyon, samantalang ang mga patak ng dugo ay tumutulo mula sa kanyang kilay, ay tumingin siya sa daan-daang mga taon ng panahon, at nakita niya ikaw at ako, at sinabi niya sa nanunukso, “Tutuloy ako sa Kalbaryo!” O kahangahangang pag-ibig na hindi mapapantayan!

13. Samahan mo ako sa paanan ng krus at tingnan natin ang mapagmahal na Tagapagligtas.

* Tingnan mo ang kanyang likod na dumudugo sahil sa 39 na hagupit!
* Damahin mo ang hapdi ng pagkatusok ng mga pako sa kalamnan ng kanyang mga kamay!
* Pakinggan mo ang mga patak ng dugo mula sa mga sugat sa kanyang ulo! O pag-ibig na walang katumbas!

14. Subalit mas matindi pa sa pisikal na nararamdaman niya ang kapighatan ng kanyang isip at spiritu! Nararamdaman ni Jesus ang lupit ng mga kasalanan ng lahat ng mga lalake, mga babae, at mga bata sa lahat ng mga bansa sa daigdig sa buong haba ng daan-daang mga taon! Yan ang dahilan kung bakit siya ay sumigaw, sa Mateo 27:46, “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?” Samantalang minamasdan ko ang mapagmahal kong Tagapagligtas na naghihirap para sa akin, ano ang gusto kong sabihin sa kanya?

Mahal kong Jesus, ______________________________

Magpasakop sa Kanyang Pag-ibig

15. Ang ikalawang hakbang ay: Magpasakop sa pag-ibig ni Kristo. Samantalang nararanasan ko ang kanyang pag-ibig na walang kapantay, ano ang itinatanong ni Jesus sa akin? Juan 21:17. “_________(Ilagay mo ang iyong pangalan kapalit ng pangalan ni Simon), Minamahal mo ba ako?” Ano ang aking sagot kay Jesus? ____________________.

16. Ang malaking tanong ay: Iyon ba ay tunay na pag-ibig? Paano ko malalaman kung ang pag-ibig ko Kristo ay tunay? Tama (T) o Mali (M)?
____ Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa akin, sapagkat ang kanyang pag-ibig sa akin ay tunay.
____ Ibinibigay ko ang aking buhay kay Kristo, sapagkat ang aking pag-ibig sa kanya ay tunay.
____Ganito na ang aking ginagawa ngayon, at nararanasan ko ang kanyang pag-ibig.

Umibig tulad ng pag-ibig ni Kristo

17. Ang pangatlong hakbang ay ibigin ko ang aking kabiyak tulad ng pag-ibig ni Kristo sa akin. Ngayong naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos, ano ang ipinag-uutos sa akin ni Kristo? Juan 13:34. “Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y magmahalan sa isa’t isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa’t isa. Juan 15:12. “Ito ang aking utos, na kayo’y magmahalan sa isa’t isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo.”

Makapangyarihang kaisipan! Samantalang nararanasan ang mapagsakripisyong pag-ibig ni Kristo para sa akin, ako ay nagkakaroon ng kapangyarihan upang ibahagi ang hindi makasariling pag-ibig na ito sa aking sambahayan! Mas lalo ko itong natatanggap, mas lalo ko itong maiibahagi! Araw-araw ang score ng aking pag-ibig ay tataas ng tataas sapagkat ako ay nakatitig sa mapagmahal kong Tagapagligtas.Sumusunod ako sa halimbawa ng pinakakilang Tagapagmahal sa buong mundo.

Ang aking kapasyahan

___ Tanggihan masamang pagnanasa. Pinipili ang tunay na pag-ibig.
___ Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa akin sapagkat ako ay mahal niya. Mahal ko siya. Kaya’t ngayon ay ibinibigay ang aking buhay sa kanya.
___ Ibabahagi ang pag-ibig na ito. Iibigin ko ang aking kabiyak tulad ng pag-ibig ni Kristo sa akin.

Ang aking pangalan _______________________________________


Tingnan kung tama ang iyong mga sagot: 5. T, T, T; 9. M, T, T; 10. T, T; 15. T, T, T.

Sunod na aralin: Aralin 2 Matagumpay na Ugnayan

Copyright 2004, Gordon & Waveney Martinborough and the Inter-American Division of the General Conference of Seventh-day Adventists

Isinalin sa Pilipino ni Jovenmarlo A. Imperio

Aralin2 – Matagumpay na Pag-uugnayan

Araw-araw ngayong linggong ito ay gabi na kung umuwi si Bernard, samantalang si Alice ay naghihintay upang magamit ang kotse upang siya ay makapag-shopping. Noong Huwebes, nang si Bernard ay dumating, ay galit na sumigaw si Alice, “Pinababayaan mo ako! Pababayaan din kita! Wala tayong hapunan ngayon!” Paano magiging matagumpay sa ugnayan ang mag-irog na ito? Narito ang tatlong susi. Ang bawat susi ay mayroong mga hakbang.

Maging mabiyaya sa pagsasalita

1. Ang unang susi ay: Maging mabiyaya sa pagsasalita. Colosas 4:6. “Ang inyong pananalita nawa’y laging may biyaya, na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawa’t isa.” Bagaman si Alice ay galit, kinakailangang magsalita siya ng may biyaya. Paano niya ito magagawa?

2. Una, dapat ay malaman ni Alice ang tunay na suliranin. “Bernard, namomoroblema ako sa paggamit ng kotse” Pangalawa, kinakailangang sabihin niya ang tunay niyang nadarama. Mateo 26:38. Inihayag ni Jesus ang tunay niyang nadarama nang kanyang sabihin, “Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay.” Ang ilang mga salita na maaaring magamit ni Alice ay, “Balisa, Galit, ____________” Pangatlo, Kinakailangang sabihin ni Alice ng malinaw kung ano ang gusto niya. Mateo 26:38 Si Jesus ay nagpatuloy, “Manatili kayo rito at makipagpuyat kayo sa akin.”

3. Huli sa lahat, Kinakailangang gumamit si Alice ng mga pahayag na “ako”. May dalawang paraan ng pagpapahayag ng ating nadarama at mga kagustuhan: “Ikaw” ang sinisisi sa aking nararamdaman. Ito ay nagaanyaya ng away! “Ako” Sinasabi ang sarili kong nadarama. Itinuturo ng daliri ang sarili. Ito ay lumulikha ng kapayapaan. Halimbawa: “Balisang-balisa ako sa paghihintay araw-araw. Kailangan ko ang kotse upang ako ay makapag-shopping. Maging aktibo sa pakikinig

4. Ang ikalawang susi ay: Maging aktibo sa pakikinig. Santiago 1:19, “Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit” Kaya nga samantalang si Alice ay nagsasalita na may biyaya, ay hidi dapat sumabay si Bernard, hindi ipinagtatanggol ang sarili, sa halip ay aktibong nakikinig sa kanya. Paano niya ito magagawa?

5. Una, kinakailangang sikapin ni Bernard na madama ang nadaama ni Alice. Tama (T) o Mali (M)?
____ 7% lang ng mensahe ni Alice ang inihahatid ng kanyang mga salita!
____ 38% ang inihahatid ng tono ng kanyang tinig.
____ Ang inihahayag ng kanyang kilos ay 55% ng kanyang mensahe.
____ Ang aktibong pakikinig ay nagsisikap makuha ang 100% ng mensahe.

Lucas 5: 8-10 Lumuhod si Pedro sa paanan ni Jesus at nagsabi, “Lumayo ka sa akin.” Subalit hindi pinansin ni Jesus ang kanyang mga salita sahalip ay pinakinggan ang tunay niyang mensahe. At sinabi niya kay Pedro, ” Manatili ka sa piling ko. Sumunod ka sa akin.”

6. Pangalawa, kinakailangang ibalik ni Bernard ang nadadama ni Alice. Ang pagbabalik ay tulad sa isang salamin. Kinakailangang sabilhin ni Bernard kay Alice , kung ano ang sinabi ni Alice sa kanya. Ang pangatlo, sa pagbabalik ng pahayag tungkol sa kanyang damdamin, kinakailangang gumamit si Brnard ng “ikaw” na mga pahayag. Halimbawa, “Nasasaktan ikaw, dahil pinababayaan kong naghihintay ka sa sasakyan.” Sinasabi niya sa kanya na nauunawaan niya ang kanyang nadarama at kung ano ang gusto niya.

Subukan natin: Kumuha ka ng kapares. Ang isa ay magsasabi ng mga pahayag na “ako” at ang isa naman ay magsasabi ng mga “ikaw” na pahayag.

Magpalitan ng pagunawa sa isa’t-isa.

7. Ang ikatlong susi ay: Magpalitan ng pag-unawa sa isa’t isa. Kung paanong ang bawa’t pera ay may dalawang panig, ganon din ang bawa’t salaysay ay may dalawang panig. Ngayon ay nakita na ni Bernard ang panig ni Alice. panahon naman ngayon upang makita ni Alice ang panig ni Bernard. Filipos 2:4 “Huwag tingnan ng bawa’t isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba.”

8. Si Bernard na ngayon ang tagapagsalita. Sa paggamit ng mga pahayag na “Ako”, kinakailangang sabihin niya ngayon kay Alice ang dahilan kung bakit siya ginagabi. “Alice, ang aming kompanya ay nagbabawas ng mga trabahador at marami ang tinatanggal sa trabaho. Ngayon linggong ito kapag ako ay malapit nang umuwi ay binibigyan ako ng aking supervisor ng bagong assignment na may nakasulat na “Urgent” Ginagabi ako dahil tinatapos ko ang mga iyon para huwag akong maalis sa trabaho.”

9. Si Alice naman ngayon ang tagapakinig at siya naman ang kinakailangang gumait ng mga pahayag na “Ikaw” upang maibalik ang nadarama ni Bernard, ano ang maaari niyang sabihin? “Kaya ka ________________________________________.” Subukan natin: Yong isa naman ang magsasabi ng mga pahayag na “ako” at yong isa naman ang mga pahayag na “Ikaw”. Ngayon ay talagang naguugnayan na sila. Nauunawaan ni Bernard ang nadarama ni Alice at nauunawaan ni Alice ang nadarama ni Bernard. Sapagkat alam na ng isat isa kung ano ang gusto ng isa’t isa, sila ay maaari nang gumawa ng sulusyon na kapwa sila nagwawagi. Yan ang ituturo sa atin sa Aralin 5.

Pakikipag-usap sa Diyos

10. Kung paanong ang masayang relasyon ng magasawa ay nangangailangan ng nagpapatuloy na ugnayan ng mag-asawa, ganon din naman ang isang masayang relasyon ko sa Diyos ay nangangailangan ng nagpapatuloy na ugnayan namin ng Diyos. At ganon din ang tatlong susi. Unang susi ay kausapin ang Diyos. Paano ko iyon magaawa? Mateo 6:6 “Kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim”.

11. Ang panalangin ay pagbubukas ng puso sa Diyos tulad sa isang kaibiagan. Kung ang Diyos ay aking kaibigan, Paano ako dapat makipag-usap sa kanya? Awit 62:8 Tama (T) o Mali (M) ____ Kinakailangang sumulat ako ng panalangin at basahin ko iyon upang hindi ako magkamali. ____ Hilingin ko sa aking pari o pastor na gawin iyon para sa akin. ____ Makipag-usap sa Diyos, gamit ang sarili kong mga salita.

12. Gaano kadalas ako dapat manalangin sa aking Ama at Kaibigan? 1 Tesalonica 5:17 Ano mang oras; sa lahat ng panahon. Mga Awit 55:17 Sa mga natatanging pagkakataon: sa gabi, sa umaga, at sa tanghali. Marcos 1:35 Sa madaling araw ang pinakamagandang panahon.

Makinig sa Diyos

13. Ang pangalawang susi ay: Makinig sa Diyos. Paano nakikipag-usap sa akin ang Diyos? Juan 5:39 “Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin”. Kapag ako ay nagbabasa ng Bibliya, ako ay nakikinig sa tinig ni Jesus na nakikipag-usap sa akin!

14. Paano ng Diyos iniugnay ang kanyang salita? Paano tayo nagkaroon ng Bibliya? 2Timoteo 3:16 “Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos.” 2 Pedro 1:21 “Ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos.” Ang anim-napu’t anim na mga aklat sa Bibliya ay isinulat sa loob ng 1500 taon sa pamamagitan ng nasa 40 na magkakaibang mga tao. Gayon pa man ang kanilang isinulat ay magkakatugma! Alam mo kung bakit? Sapagkat silang lahat ay pinatnubayan ng Banal na Espiritu.

15. Gaano kadalas ako dapat mag-aral ng Bibliya? Gawa 17:11. “Tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito.”

Magbulay-bulay sa Diyos

16. Ang pangatlong susi ay: Magbulay-bulay sa Diyos. Mga Awit 104:34, “Maging kalugod-lugod nawa sa kanya ang aking pagbubulay-bulay.” Ang pagbubulay-bulay ay matahimik na iniisip ang mapagmahal kong Diyos.

17. Araw-araw, samantalang ako ay nakikipa-usap kay Jesus, nakikinig kay Jesus at nagbubulay-bulay tungkol kay Jesus, may kahanga-hangang bagay na nangyayari! Ako ay nagiging In-love kay Jesus! Tulad ni Maria noong linggo ng pagkabuhay, maaaring ako ay magtungo sa hardin na may luha at kalungkutan, subalit palagi akong aalis na may galak at kasiyahan! Kaya, “Ako ay mag-isang nagtutungo sa halamanan.”

Ang aking katugonan
____ Gagamitin ang tatlong susi sa matagumpay na pakikipag-ugnayan.
____ Gugugol ako ng panahon upang makasarilinan ang Diyos araw-araw sa isang spirituwal na pakikipag-ugnayan.
____ Gusto kong magsimula ngayona.

a. Tatlong bagay na ibig kong idalangin: _____________, ____________, ______________.
b. Ibahagi mo ang lista ng iyong idadalangin sa iyong kapartner ngayon [Sa palitan ng pagsasalita kanina]
c. Ngayon ay makipag-usap sa Diyos na ibinabahagi ang lista ng ibig mong idalangin [Magpalitan kayo sa pagdalangin. Medyo laksan ng kaunti ang panalangin upang marinig ng iyong kapartner at makapagsabi ng “Amen”. Unamuna yong isa ang magsasalita, tapos yong isa naman.

Tingnan kung tama ang iyong mga sagot: 5. T, T, T. 11. M, M, T Sunod: Aralin 3 Magkabagay sa pag-aasawa

Aralin 3 - Nababagay sa Pag-aasawa

Taon taon ay napakaraming mga magasawa ang naghihiwalay bunga ng pagiging hindi nababagay sa isat isa. Bago magpakasal ay dapat nating siyasatin ang bagay na ito. Pagkatapos ng kasal, nararapat lamang na pag-ibayuhin at mapalago ang pagiging nababagay ng magasawa. Sa liksyong ito ay sisiyasatin natin ang pitong susi para sa matgumpay na pagaasawa. Isa lamang sa pitong susing ito ang MASTER KEY!

1. Ng lalangin ng Diyos ang kaunaunahang magasawa, sinigurado niya na ang dalawa ay hindi magkukulang sa pagiging nababagay sa isat isa. Gen. 2:18, "Hindi mabuti na ang lalaki ay nagiisa. Igagawa ko siya ng isang katuwang na nababagay sa kanya."

UNANG ANIM SA PITONG MGA SUSI

2. Una sa mga susi ng pagiging nababagay ng magsasawa ay ang idad ng bawat isa.

* Sa bawat taon sa pagtanda ng tao ay mayroong katumbas na magkakaibang physiological na pangangailangan.
* Ang malaking agwat sa idad ng magasawa ay nangangahulugan ng malaking pagkakaiba sa physiological na pangangailangan ng bawat isa.
* Ito ay maaring magresulta ng malimit na di pagkakasundo ng magasawa.

3. Ang pangalawa ay tungkol sa edukasyon. Tama (T) o Mali (M)?
__ Ang pagkakaroron ng magkaibang antas ng pinag-aralan ay maaaring maging dahilan upang maging kaunti lang ang gawain ng mag-asawa na sila ay magkasama.
__ at kung ang mag-asawa ay magkahiwalay sa mga gawain sila ay nagkakaroon ng magkaibang grupo ng mga kaibigan, at ang magasawa ay nagkakalayo sa isat isa.
__ Sa halip na ang mag-asawa ay magkalapit, ang dalawa ay nagkakalayo.

4. Ang ika-apat na susi ay kalusugan.
3 Juan 2. "Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa."
Sa pagdami ng mga nakakahawang mga sakit, ang pagiging malusog ay napakamahalaga. Ang mga gawaing nakapagpapalusog ay mahalaga rin sapagkat ang mga gawain natin ngayon ang nagpapasya ng kalagayan ng ating kalusugan bukas.

5. Ika-apat ay ang kultura. Tama (T) o Mali (M)?
__ Ang ibang pagkakaiba sa kultura ay simple lang at madaling nasusulusyunan.
__ Ang iba ay masalimuot at kinakailangang pag-ukulan ng pansin upang matiyak ang tagumpay.

6. Ang ika-limang susi upang maging nababagay sa isat isa ay ang mga pinahahalagahan ng pamilya.
Ezekiel 16:44, 45. Ang mapangalunyang babae ay nagmana sa mga pinahahalagahan ng kanyang ina.
2 Timoteo 1:5. Ang maka-diyos na kabataan ay nagmana sa mga pinahahalagahan ng kanyang lola at ng kanyang ina. Sa tahanan nakakakita ng mga modelo ang mga bata at tinutularan ang mga pamantayan ng ugali. Ganon pa man ang iba, tulad ni Josiah, sa pamamagitan ng pagsisikap, ay maaaring magkaroon ng ibang ugali. (2 Cronica 33:1, 2, 21, 22; 34:1, 2)

7. Ang ika-pitong susi ay ang ugali. Mayroong apat na pangunahing uri ng ugali.
__ Ang Saguine, tulad ni Pedro, ay masalita at mapang-akit sa madla.
__ Ang Choleric, tulad ni Pablo, ay masipag, practical, at may matibay na kapasyahan.
__ Ang Phlegmatic, tulad ni Abraham, ay madaling makasama, matulungin, at mapagpayapa.
__ Ang melancholic, tulad ni Moises ay mahusay tumingin, madaling makilos ang emosyon, at mapaglikha.

Palagay ko ako ay _______________, at ang aking asawa ay ___________.

Narito ang ilang mabuting payo.
- Kung ako ay hindi pa kasal, kailangan kong suriing mabuti ang aming pagkakaiba.
- Kung ako ay kasal na, kailanan kong tanggapin at irespeto ang mga pagkakaiba namin.

Ang Master Key

8. Ang walong susi ay mahalaga, subalit ang master key ay ang pagkakaisa sa spirituwalidad.
Deuteronomio 7:3, 4. Ang mga Israelitang kumikilala sa Diyos ay hindi pinapahintulutang mag-asawa ng mga Canaanitang hindi kumikilala sa Diyos.
2 Corinto 6:14. "Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya."
Kapag ang kabiyak ay naglilingkod sa Diyos at ang isa ay naglilingkod kay Satanas, mayroong kagulo. Kung parehong naglilingkod kay Satanas, mas malaking kagulo! Subalit ang dalawa ay parehong naglilingkod sa Diyos, hawak nila ang Master Key upang maging nababagay sa isat isa!

9. Kaya't mayroong limang malaking mga katanungan ang dapat itanong at sagutin.
- Ako ba ay kabilang sa sambahayan ng Diyos?
- Ang aking bang kabiyak ay kabilang sa sambahayan ng Diyos?
- Paano kami nagiging kabilang sa sambahayan ng Diyos?

10. Ang karanasan ni Jacob ay nagbibigay sa atin ng sagot sa ikatlong tanong. Siya ay isang magnanakaw, sinungaling, at manlilinlang. Siya ay tumakas mula sa kanilnag tahanan, nag-iisa, miserable at nasiraan ng loob. Noong gabing yaon ay dinalaw siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip tungkol sa isang hagdan at isang mensahe ng pagmamahal. Nakarating siya sa Haran, gumugol ng 20 taon sa pagtaguyod ng isang sambahayan at naging mayaman. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi maganda ang kanyang relayon sa Diyos!

11. Isang araw, si Jacob ay nakatanggap ng hindi magandang balita! Ang kanyang kapatid na si Esau ay sumasalakay na may kasamang 400 na mga mandirigma!
Si Jacob ay nagsagawa ng pinakamahalagang kapasyahan niya sa buhay: "Kung si Esau ay darating sa kinabukasan, kinakailangang makipagkasundo ako sa Diyos ngayong gabi.!"
Iniwan ang kanyang pamilya at mga alagang hayop, si Jacob ay nagtungo sa ilang upang makipagkasundo sa Diyos. At biglang may humipo sa kanya, at ang pakikipagbaka niya sa buhay ay nagsimula!
Genesis 32:24, 30. Iyon ay tinatawag na "tao" at tinatawag na "Diyos," Ang Taong-Diyos na iyon ay si Jesus!

Mga Himala!

12. Si Jacob ay biglang nakaranas ng isang himala! Genesis 32:27, 28. "Ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, kundi ______________." Bakit binago ang kaniyang pangalan? Sapagka't ang kanyang pagkatao ay nabago! Hindi na siya magnanakaw; ngayon ay tapat na siya! Hindi na sinungaling; siya na ngayon ay tapat! Hindi na bigo; siya na ngayon ay isang matagumpay!

13. Kung paanong si Jesus ay gumawa ng himala para kay Jacob noong gabing iyon, Siya ay handang gumawa ng himala para sa iyo at para sa akin ngayong gabi! Ang aking dalangin ay dapat maging: "Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos; at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko." Mga (Awit 51:10)
Ang sagot ng Diyos ay: "Bibigyan kita ng bagong puso, at lalagyan kita ng bagong espiritu sa loob mo." (Ezekiel 36:26)

14. At gagawa ng himala ang Diyos para sa akin!
Ang lasinggero ay magiging mapagpigil!
Ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay magiging malaya na sa pagkaalipin sa gamot.
Ang naninigarilyo ay makakaiwas na sa sigarilyo!
Ang nang-aabuso ay naging nangangalaga!

15. Iyon ay isang malaking pagbabago! Tama (T) o Mali (M)?
Ang pangangalunya ay pinapalitan ng kadalisayan!
Ang magulo ay nagiging matino!
Ang sugalero ay nagiging mapagimpok! Ang nananakit ay nagiging nagpapagaling! Sapagkat "Kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang; ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago." (2 Corinto 5:17)

16. Gaano kahanda si Jesus na gawin ang himalang ito sa aking buhay? 2 Corinto 6:2 "Ngayon na ang panahong kanais-nais; ngayon na ang araw ng kaligtasan" Ang Jesus ring iyon na bumago sa buhay ni Jacob ay handa upang baguhin ang iyong buhay ngayon! Ito ang mga sandali para sa himala ng Diyos! Kung magkakagayon ay mapapasa iyong kamay ang Master Key upang kayong mag-asawa ay maging nababagay sa isat isa!

Ang aking kapasyahan

__ Opo, ibig kong makabilang sa sambahayan ng Diyos. Ibig kong magkaroon ng Master Key upang kaming mag-asawa ay maging nababagay sa isat isa.
__ Kabilang dito ang pagbabago. Ibig kong isagawa ng Diyos ang kanyang himala sa pagbago sa aking buhay ngayon.
__ Umaanib ako sa napapalooban ng mahimalang kaligtasan ngayon, sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa mga himala ay nananakop ngayon!"

Ang aking pangalan ______________________________________


Tingnankung tama ang iyong sagot: 3. T,T,TSunod: Aralin 4 - Paano ang pagsabi ng "Minamahal kita!"

Isinalin sa Pilipino ni Jovenmarlo A. Imperio

Aralin 4 - Paano ang pagsabi ng “Minamahal Kita”

Nang si Juan ay umuwi sa bahay mula sa trabaho ay inakap niya ang kanyang asawa at hinalikan, subalit siya ay walang kibo. Nang kanyang ihagis ang kanyang damit at inalis ang kanyang sapatos upang mag-relax sa sala, ang babae ay galit-na galit dahil sa mga kalat. At nang kanyang akapin siya nang gabing iyon, siya ay lumipat sa kabilang dulo ng kama! Ano ang kanilang problema?

Pagkilala

1. Si Juan at si Maria ay magkaiba. Kaya magkaiba ang pagpahayag nila ng kanilang ng pagmamahal. Mayroong tatlong pangunahing uri ng nagmamahal: Ang sanay sa paningin ay nagpapahayag ng kanyang pagibig sa pamamagitan ng mga paraang nakikita. Ang sanay sa pakinig ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng mga paraang naririnig. Ang sanay sa pakiramdam ay nagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga paraang nadarama.

Halimbawa, Ang babae na sanay sa paningin ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa pamamagian ng pag-iingat sa bahay upang maging laging maganda ang hitsura. Ang babaeng sanay sa pakinig ay gusto laging naririnig ang tinig ng kanyang asawa na nagsasalita.Ang lalake na sanay sa pandama ang gusto ay kahawakan ng kamay ang kanyang asawa samantalang sila ay naglalakad.

Bagaman ginagamit natin lahat ang mga paraang ito ng pagpapahayag ng pag-ibig, kalimitan ay may isa sa mga ito ang nangingibabaw.

2. Si Solomon at ang kanyang asawang Sunamita ay nagpapahayag ng mga pagkakaibang ito. Awit ng mga Awit 2:14. Wika niya, “O kalapati ko… Ipakita mo sa akin ang iyong mukha, …ang iyong mukha ay kaibig-ibig.” Awit ng mga Awit 2:14. Dagdag niya, “iparinig mo sa akin ang iyong tinig; sapagkat matamis ang iyong tinig.” Awit ng mga Awit 2:6. Pahayag niya, “Ang kanyang kaliwang kamay sana ay nasa ilalim ng aking ulo, at ang kanyang kanang kamay ay niyayakap ako.”

3. Ang unang hakbang ay: Kilalanin ang aking sarili at ang aking kabiyak. Kilalanin ang isat isa sa pamamagitan ng M (Mata – Mata), T (Tainga – Pandinig), H (Hipo)

____ Solomon
______ Juan
_____ ako

____ Asawa ni Solomon
______ Maria
______ asawa ko

4. Kung kami ng aking asawa ay magkaiba, ano ang dapat kong gawin? Tama (T) o Mali (M)?
___ Bayaan ang aming pagkakaiba sa pagasa na mawawala din yon.
___ Sikaping mabago ang aking asawa.
___ Tanggapin ang aming pagkakaiba. Igalang ang pagkatao ng aking asawa.

5. Ang pangalawang hakbang ay : Tanggapin at irespeto ang aming pagkakaiba. Kami ay ginawang ganon ng Diyos. Awit 139:15, 16 “Ang katawan ko’y hindi nakubli sa iyo, nang ako’y lihim na ginawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa… Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap.” Kaya pag-pinagsisikapan kong baguhin ang pagkatao ng aking kabiyak, ay nagpapanggap akong Diyos!

Pagtingin sa kapakanan ng iba

6. Ang pangatlong sekreto sa pagkakasundo ay: Ang pagtingin sa kapakanan ng aking kabiyak ng higit sa sarili kong pangangailangan. Roma 12:10. “Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid; sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo.” Ito ang dakilang simulain ng pagtingin sa kapakanan ng iba. Ang ugat ng bawat pagtatalo ay “Ako muna” (Santiago 4:1, 2) Ang lunas sa pagtatalo ng magasawa ay “Ang asawa muna"

(Roma 12:10). 7. Sino ang pinakadakilang halimbawa ng pagtingin sa kapakanan ng iba? Filipos 2:3, 5 “Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman.” Ikinagalak ba ni Jesus ang kahirapan sa kalbaryo? Siempre hindi! Subalit sapagkat kailangan kong mamatay siya, siya ay nagtungo sa kalbaryo at namatay para sa akin. Siya ang ating halimbawa.

Sa pagsabuhay ng prinsipyo ng pagtingin sa kapakanan ng kapwa, Si Juan ay kinakailangang ______________________________________.
Si Maria ay kinakailangang ______________________________________.

8. Di ba mayroong tatlong paraan ng pagsabi ng “Minamahal kita”: Sa pamamagitan ng mata, ng tainga at paghaplos. Tanong: Ano ang pinakamahusay? Sagot: Ang pinipili ng aking kabiyak!

Ang pangako

9. Bago pumanhik sa langit, si Jesus ang pinakadakilang tagapagmahal sa buong mundo, ay nagbigay ng ganitong pangako. Juan 14:1-3. “Akoy paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako’y pupmaroon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon."
Dahil sa mga kakulangan ng kakayanan ko bilang tao, isa lang ang nagiging dominante sa aking pakikitungo sa mga nagmamahal sa akin dito sa lupa--sa nakikita, sa naririnig, at sa paghagpos.Subalit kapag si Jesus ay muling dumating ang lahat ng mga limitasyon ay mawawala! Makikita ko Siya! Maririnig ko Siya! At ako ay mahahagpos ng Kanyang maluwalhating presensiya! O yon ay tunay na magiging isang maluwalhating araw!

10. Ang ikalawang pagdating ni Kristo ay binabanggit sa mahigit 2000 beses sa Biblia!
- Enoch: "Narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal." (Judas 14)
- Daniel: "Ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian." (Daniel 2:44)
- Mga Anghel: "Itong si Jesus, na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." (Gawa 1:11)
- Pablo: "Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw." 1 Tesalonica 4:16)
- Pedro: "Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw." (2 Pedro 3:10).
- Juan: "Amen. Pumarito ka apanginoong Jesus." (Apocalipsis 22:20)

Makikita Siya! Maririnig Siya! Maaakap Siya!

11. Kapag ang ating Mapagmahal na Tagapagligtas ay dumating, ilan ang makakakita sa kanya?
Mateo 24:23, 27; Apocalipsis 1:7 Tama (T) o Mali (M)?
__ Kaunti lang. Iyon ay magiging lihim.
__ Ang lahat. Iyon ay mahahayag na parang kidlat!
__ Makikita siya ng bawat tao sa planetang ito!
Ang pagdating ni Kristo ay hindi isang lihim na karanasan. Ni hindi rin yon magiging isang spirituwalna pagpapakita sa kamatayan. Ang ikalawang pagdating ni Jesus ay literal, nakikita, at masasaksihan ng bawat tao!

12. Sa pagdating ni Jesus, sino ang makakarinig ng kanyang tinig?
1 Tesalonica 4:16. "Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna." Kayat ang bawat isa maging ang mga patay ay makakarinig ng kanyang tinig!

13. Ilan ang maaakap ng kaluwalhatian ng kanyang presensiya? "Makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian." -- Kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian ng Ama, at kaluwalhatian ng billion-billiong mga anghel!

Dalawang Sambahayan

14. Sa Apocalipsis 6:14 ay sinasabi sa atin na may malalaking mga sakuna na magaganap!
Ang langit ay malululon na parang banig! Ang mga bundok ay maaalis mula sa kanilang kianroroonan. Ang mga islaay mangawawala! Ang lahat ng mga bangko ay mawawalan ng laman, sapagkat ang pera ay mawawalan ng halaga! Ang lahat ng mga paasyalan ay mawawalan ng tao, ang mga pagsasaya ay mawawalan ng kabuluhan! Ang mga kuhanan ng alak ay magsasara sapagkat ang alak ay gagamiting panggatong sa apoy! Ang mga motel ay malulugi sapgkat ang mga hostess ay wala nang mga cliente!

15. Sa ara na iyon ay magkakaroon lamang ngdalawangsambahayan: Ang sambahayan ng Diyos at angsambahayan ni Satanas. Apocalipsis 6:16-17.
Apocalipsis 6:15-17. Ang sambahayan ni Satanas ay magsisipagtakbuhan sa mga bato at sa mga bundok at magsasabi, "Mahulogkayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono."
Isaias 25:9. Ang sambahayan ng Diyos ay magsisitingala at magsasabi, "Ito'y ating Diyos; hinintay natin siya at ililigtas niyatayo."
Ang malaking katanunganay: "Handa na ba ako sa pagdating ni Jesus?"


Ang aking panalangin
__ Panginoon, mahal kita. Ibig kitang makita, marinig ka, maakap ka, at makapisan ka hanggang sa walang hanggan.
__ Mangyari po na baguhin ninyo ang aking buhay at gawin ninyo akong handa na sumalubong sa Inyong Pagdating!"
__ Gawin kong sambahayan ang sambahayan ng Diyos -- habang panhon at hanggang sa walang hanggan. Amen.


Ang aking pangalan ___________________________________________


Tingnan kung tama ang iyong mga sagot: Solomom: V, A. Babae: K.Juan
K. Maria V. 4. M,M,T. 11. M,T,T.Sunod: Aralin 5 - Paglutas sa mga sigalot.


Isinalin sa Pilipino ni Jovenmarlo A. Imperio

Aralin 5- Paglutas sa mga Sigalot

Ang mga sigalot ay hindi naiiwasan. Ang tanong ay hindi kung mayroong sigalot o wala kundi ano ang dapat gawin sa mga iyon. Balikan natin ang sigalot ni Alice at ni Bernard sa Aralin 2 — si Alice tungkol sa kotse at si Bernard tungkol sa kanyang Boss. Pag-aralan natin ang anim na hakbang upang kanilang malutas ang sigalot.

1. Unang hakbang: Agad harapin ang suliranin sa pinakamadaling panahon. Efeso 4:26. “Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit.” Pinababayaan ng ibang mag-irog ang sigalot samantalang umaasa na iyon ay mawawala. Subalit ang mga sigalot ay tulad sa mga anay. Samantalang pinababayaan mo ay lalong dumadami ang mga iyon. Sa halip na naghintay hanggang Huwebes, dapat ay pinag-usapan ni Alice at ni Bernard ang problema Lunes pa lang.

2. Ang ikalawa nating hakbang ay: Makipag-ugnay upang makita ang kabilang panig.
Balik-aralan natin ang tatlong sekreto sa matagumpay na pakikipag-ugnayan. Tama (T) o Mali (M)
• Kinakailangang sabihin ni Alice ang gusto niya subalit dapat niyang itago ang tunay niyang nadarama.
• Si Alice ay kinakailangang magsalita gamit ang “Ako” na mga pahayag.
• Hindi ni Bernard dapat ipagtanggol ang kanyang sarili, sa halip ay sikapin niyang madama ang nadadama ni Alice.
• Dapat siyang gumamit ng mga “Ikaw” na pahayag.
• At saka sila magpapalitan ng paggamit ng “Ako” ang “Ikaw” na mga pahayag.

Pagpaparaya

3. Ang pangatlong hakbang ay napakahalaga: Pahalagahan ang pangangailangan ng aking kabiyak ng higit sa sarili kong pangangailangan. Roma 5:1, 2. “Kaya’t tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina, at hindi upang magbigay-lugod sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay mag-bigay-lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan, tungo sa ikatitibay niya.” Tandaan na ang ugat ng bawat sigalot ng mag-asawa ay yaong “Ako muna” (Santiago 4:1, 2) at ang lunas ay “si kabiyak muna” (Roma 15:1, 2).

4. At sino ang pinaka mahusay na halimbawa ng pag-ibig na ito na mapag-sakripisyo ng sarili? Roma 15:3. “Sapagka’t si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili.” Ikinagalak ba ni Jesus ang pagtungo sa kalbaryo? Siempre hindi! Subalit tayo na minamahal niya ay nangangailangan ng kanyang kamatayan. Kung kaya sa kanyang pag-ibig na hindi makasarili, siya ay nagtungo sa kalbaryo. Siya ang ating halimbawa.

5. Ang ikaapat na hakbang ay nagsasabi: Gumawa ng hakbang ng pagkilos upang parehong magwagi. Tama (T) o Mali (M)? Ang kahulugan ng parehong magwagi ay:
___ Ako ay nagwagi samantalang talunan ang aking kabiyak.
___ Parehong natalo ng kaunti at parehong nakinabang ng malaki.
___ Tinugunan ko ang iyong pangangailangan at tinugunan mo ang aking pangangailangan.

Magmungkahi ng solusyon upang maging parehong panalo si Alice at si Bernard ngayon.

Pagpapagaling

6. Ano ang ika-limang hakbang? Santiago 5:16. “Ipahayag ninyo sa isat isa ang inyong mga kasalanan.” Ang madaling maitanong ay : “Saan nagkamali ang aking kabiyak? Subalit ang mahalagang tanong ay: “Saan ako nagkamali?” Ang anim na pilak na mga pananalita. “Ako ay nagkamali. Pataawrin mo ako” ay kinakailangang maipahayag ng dalawang panig sa isat isa.

7. Ang huli ay magkasamang magdalanginan sa isa’t isa. Ipinagpatuloy sa Santiago 5:16, “at ipanalangin ninyo ang isa’t isa upang kayo ay gumaling. Ang panalangin ay naghahatid na pagpapagaling sa pisikal, emosyonal, sa kasal at sa spirituwal.

8. May isa pang uri ng sigalot ang kinakailangang malutas. Isaias 59:2. Ang dalawang panig ay ang Diyos at ako — pinaghiwalay ng kasalanan. Sa Roma 5:10 ay inihahayag na “tayo’y mga kaaway.” Sa Eden, Ang Diyos at ang mag-asawa ay magkasundo. Subalit ang kasalanan ay naghatid ng sigalot sa pag-itan ng mag-asawa at ganon din sa pag-itan ng mag-asawa at ng Diyos. Kaya’t ang bawa’t tao ay isinisilang na makasalanan. Hiwalay sa Diyos. Kailangan natin ang anim na hakbang upang makapanumbalik sa Diyos! Ang mabuting balita ay ginawa na ng Diyos ang unang limang hakbang, isa na lang ang kailangan nating gawin! Kinakailangang gawin mo at gawin ko ang hakbang na iyon ngayon.


Pagkakasundong muli.

9. Ang unang hakbang para sa spirituwal nating pakikipagkasundo muli ay: Ang Diyos ay naging tao. Juan 1:1. Si Kristo, ang tinatawag na Verbo, ay Diyos, siya ay naging tao. Siya ay “Naging laman” at nanirahang kasama natin. O anong misteryo na hindi matarok ng isip! Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naging isang mahinang sanggol sa Betlehem! O anong pag-ibig!

10. Ang pangalawang hakbang ay mahalaga: Si Kristo ay namatay sa kalbaryo para sa akin. Isaias 53:5. ”Siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway… sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay gumaling tayo.” Dapat sana ay ako ang namatay hanggang sa walang hanggan dahil sa aking mga kasalanan. Subalit dahil sa kanyang pag-ibig, si Jesus ay namatay para sa akin! At kapag tinanggap ko siya bilang aking Tagapagligtas, pinatatawad niya ang aking mga kasalanan, at ibinabalik ako sa pakikipagkasundo sa Diyos at pinapaapaw sa aking kaluluwa ang kapayapaan. (Roma 5:1). Hindi ba yan ang gusto ko?

11. Subalit matapos maibigay ko ang aking buhay kay Kristo ako ay nakakagawa ng mga pagkakamali na bumubulabog sa aking kapayapaan. Ano ang ginagawa ni Jesus ngayon upang matiyak ang aking nagpapatuloy na pakikipagkasundo? Hebreo 4:14, 16. Tama (T) o Mali (M)?
___ Hindi ko kailangan ang saserdote sa lupa. Si Kristo ang aking makalangit na Punong Saserdote!
___ Maaari akong makipagugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus nasiyang natatangi kong Tagapamagitan!
___ Si Kristo ay patuloy na nagkakaloob sa akin ng biyaya at habag, kapatawaran at kapayapaan.
Pagsasamang muli

12. Isang araw hindi na magtatagal ay isasagawa ni Jesus ang ika-apat na hakbang: Siya ay muling babalik! 1 Tesalonica 4:16. “Sapagka’t ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos.” Tutuparin niya ang kanyang pangako (Juan 14:1-3). At kapag siya ay dumating, ay makikita natin Siya! Maririnig natin Siya! At tayo ay mahahaplos ng kaniyang kapangyarihan at kaluwalhatian!

13. Kahangahangang mga bagay ang magaganap sa pagbabalik ni Kristo!

Ang mga tao ni Kristo na namatay ay bubuhaying muli (1 Tesalonica 4:16)
Ang mga tao ni Kristo na aabutang buhay ay ipapanhik sa langit (1 Tesalonica 4:17).
Ang mga tao ni Kristo ay gugugol ng isang libong taon sa langit. (Apocalipsis 20:4).
Ang mga tao ni Satanas na aabutang buhay ay mamamatay (2 Tesalonica 1:7-9).
Ang mga tao ni Satanas na patay ay mananatili sa kamatayan (Apocalipsis 20:5).
Si Satanas ay “Maitatanikala” sa loob ng isang libong taon (Apocalipsis 20:1-3)
14. Ika-limang hakbang: Pupuksain ng Diyos si Satanas at ang kasalanan at lilikha ng isang paraiso ng kapayapaan!
- Sa dulo ng isang libong taon, Ang bayan ng Diyos at ang ciudad ay magsisimulang bumaba (Apocalipsis 21:2)
- Bubuhaying muli ang mga sakop ni Satanas (Apocalipsis 20:5)
- Ipagbabaka ni Satanas ang huling digmaan sa lupa! (Apocalipsis 20:7-9)
- Si Satanas,ang kasalanan, at ang mga makasalanan ay pupuksain (Apocalipsis 20:10, 15)
- Ang Diyos ay lilikha ng bagong langit at bagong lupa. (Apocalipsis 21:1)

15. Kayat ang limang hakbang ay isinagawa na ng Diyos. Isang hakbangna lang ang kailangan mo at kailangan kong isagawa. Anong hakbang iyon?
Roma 12:1 "Kaya nga, mga kapatid,isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na abuhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod."
__ Sapagkat ibinigay ni Jesus and kaniyang buhay para sa akin, kailangang ibigay ko ang aking buhay sa kanya.
__ Sa aking pagsuko sa aking Tagapagligtas,ako ay binibigyan niya ng kapatawaran, kapangyarihan at kapayapaan.
__ Kasundonangmuli ng Diyos! Magkapisan hanggang sa walang-hanggan!

Ang aking commitment

__ isasagawa ko ang aanim na hakbang sa paglutas ng suliranin ng magasawa.
__ Isinagawa ni Jesus ang limang hakbang sa paglutas ng suliraning sppirituwal. Ako ya handa na ngayon upang isagawa ang ika-anim.
__ Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay saakin, ibinibigay ko ang aking buhay sa kanya ngayon!

Ang aking pangalan___________________________________________


Tingnan kung tama ang iyong mga sagot: 2. M,T,M,T,T 5. M,T,T 11. T,T,TSunod: Aralin 6
Paano Maging Malaya sa Stress


Isinalin sa Pilipino ni Jovenmarlo A. Imperio

Aralin 6 - Paano Maging Malaya sa Stress

Ano ang stress? Ito ang pisikal, mental, at emotional na tugon ng katawan sa isang pangangailangan na kung tawagin ay stressor.

Mga gawaing nakakapagpagaling

1. Ang unang lunas para sa stress ay: Therapy ng buong katawan.
1 Corinto 9:25, 27. "Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay... Ngunit dinidisiplina ko ang aking katawan at aking sinusupil."
Bago ako uminom ng gamot ay kinakailangan munang pangalagaan ko ang aking buong katawan. Tama (T) o Mali (M)?
__ Ang sapat na pagtulog ay nagpapalakas ng kakayanan upang matugunan ang stress.
__ Ang balanseng pagkain ay nagpapahusay ng nutrisyon at kakayanan laban sa stress.
__ Ang caffeine ay dahilan ng pagka-irita, at nakakasira ng aking pagtulog.
__ Ang alcohol ay nakakapagpahina ng resistensiiya laban sa stress.
__ Ang ehersisyo ay nakakapagparelax kapwa ng pag-iisip at ng katawan.

2. Ang ikalawang paraan ng pangangasiwa sa stress ay sa pamamagitan ng mga ehersiyo na may kinalaman sa pagrerelax. Ezekiel 37:4, 5."Manghula ka sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, Oh kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Narito aking papapasukin ang hinga sa inyo, at kayo'y mangabubuhay.
Tayo po ay magsanay: Huminga ng malalim ngayon! Kailangan din dito ang pagpaparelax sa mga muscle.

3. Ikatlong susi: Ang teknik ng pagpapalit. Ang mga nakakabigat ay palitan ng mga nakakasiya. Roma 12:21 "Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama."

1 Samuel 16:23. Paano ginamit ni Haring Saul ang teknik ng pagpapalit? Kanyang ____________________________.

Pagsasalita ng positivo

4. Ang ika-apat ay pagsasalita sa sarili ng mga positivo. Bakit mahalaga ang kaisipang ito?
[Roma 12:21.] "For as he thinks in his heart, so is he."
Kapag may nagbigay sa akin ngnegatibong mensahe,ako ay maaaring magpasya kung gagawin ko iyong panginoon ko o stressor, o gagawin kong aking alipin.
Negatibong mensahe + negatibong pakikipag-usap sa sarili = stress.
Negatibong mensahe + positibong pakikipag-usap sa sarili = Positibong pakiramdam = walang stress
Kawikaan 17:22. "Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto."

5. Ang ika-limang teknik ay ang pakikipag-usap sa mga tao. Pag-usapan ang tungkol sa iyong stress. Makipag-usap sa taong nakaka-stress kung maaari. Makipag-usap din sa mga taong sumusuporta.
- Si David ay nakipag-usap kay Saul, ang taong nagbibigay sa kanya ng stress.
- Siya ay nakipag-usap din kay Jonathan, ang kanyang tagasuporta. (1 Samuel 20:3, 4)

Spirituwal na pagbubulay-bulay

6. Ang ika-anim na teknil upang ma-control ang stress ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Iyon ay ang spirituwal na pagbubulay-bulay.
Awit 46:10. "Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos."
Ginamit ni Jesus and paraang ito araw-araw!
Marcos 1:35. "Atnagbangon siya ng madaling araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang,at doo'y nanalangin."

7. Hindi lang pang araw-araw na pagbubulay-bulay, kailangan din natin ng linguhang pagbubulay-bulay.
Genesis 2:3. "At binasbasan ng Diyos ang ika-pitong araw at kanyang ipinangilin, sapagka't siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa."
Sa magandang halamanan ng Eden, ang Sabbath ay ipinagkaloob sa unang mag-irog. Ngayon, iyon ay isa sa pinaka-makapangyarihang panlunas ng Diyos para sa stress.

8.Ang araw bang ito ay nilikha lamang para sa mga Hudyo o para sabuong sangkatauhan?
Marcos 2:27. Tama (T) o Mali (M)?
__ Si Adam ay hindi isang Hudyo. Kaya't ang Sabbath ay hindi lang para sa mga Hudyo!
__ Para sa taong maputi o taong maitim, mayaman o mahirap, iyon ay nilikha para sa tao!
__ Tulad sa pag-aasawa, iyon ay ipinagkaloob kay Adan at kay Eva para sa buong sangkatauhan.

9. Ang Sabbath ay isang masayang pagdiriwang para sa buong sambahayan ng Diyos.
Sa Genesis 1:27, 31 at Genesis 2:2 ay sinasabi sa atin na:
__ Ang pag-iisang dibdib ay naganap nang Biyernes at ang sunod na araw ay Sabbath.
__ Kaya't y'ong Biyernes ng gabi ang unang gabi ng honeymoon ni Adan at ni Eva!
__ Ang Sabbath ang unang buong araw naginugol ng mag-asawa na magkasama!
__ Kaya't ang Sabbath ay isang natatanging araw para sa masayang sambahayan ng Diyos.

Oo,ang Sabbath ay natatangi!

10. Paano ko nalalaman ang natatanging araw ng kapayapaan ng Diyos?
Lucas 23:53-56; Lucas 24:1. Tingnan natin ang mga araw ng seman santa at ppunuan ang mga patlang.

Araw ng Tinatawag nating Tawag sa Biblia
Pagpako sa Krus Biyernes Santo Ika-anim na araw
Si Kristo sa libingan Sabado de Gloria Sabbath
Pagkabuhay ni Kristo Linggo ng Pagkabuhay Unang araw ng sanlinggo

11. Sapagkat ito ay natatanging araw ng Diyos, maaari ba akong makapili ng iba pang araw?
Mga Bilang 23:20. "Kanyang pinagpala, at hindi ko na mababago."
Wala akong akong kapangyarihan upang magpala. Wala akong kapangyarihang pumili. Hindi ko na mababago.
Ang Sabbath ay natatangi! Dalawampung porsiento ng mga naitalang himala ni Kristo ay naganap sa araw ng Sabbath upang tulungan ang naghihirap at bawasan ang stress!

Kalayaan mula sa stress

12. Kaya, paano nagiging panlunas ng Diyos ang Sabbath para sa stress sa kasalukuyan?
Ang Isaias 58:13, 4 ay may sagot!
__ Sa loob ng buong araw minsan sa isang linggo ay inilalagay ko sa isang tabi ang lahat ng mga alalahanin sa buhay-- hanap buhay,paaralan, negosyo
__ Ang aking pag-iisip ay nagkakaroon ng holiday tuwing Sabbath--nararanasan ang kalayaan mula sa stress.
__ Pagkatapos ng spirituwal na pagpapanibagong sigla, ako ay handa na muling humarap sa mga hamon ng isang bagong sanlinggo.

Ang pagsamba sa araw ng Sabbath ay naghahatid ng panloob na kapayapaan!

Awit119:165 "Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod."
Isaias 26:3, "Iyong iingatan siyasa lubos na kapayapaan, na ang pagiisip ay sumasa iiyo: sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo."

13. Sa unang sermon ni Jesus nanapatala, ay tinalakayni Jesus ang tungkol sa pagbawas ng stress!
Lucas 4:16-21. Tama (T) o Mali (M)?
__ Ugali o nakasanayan ni Jesus ang ipangilin ang araw ng Sabbath.
__ Ang tema ng kanyang sermon ay: pagpapagaling, kalayaan, at kapayapaan sa Diyos.
__ Nag-alok siyang pupunuan ang mga pangangailangang iyon kung babalik saaraw ng Linggo.

Kapag ibinigay ko ang aking buhay kay Kristo, Siya ay nagbibigay sa akin ng panloob na kapayapaan,!
Roma 5:1, "Yaman nga na mga ina-aring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos."

14. Di na magtatagal, si Jesus ay muling darating! Muli siyang gagawa ng isang planeta na walang stress, isang planeta na may kapayapaang pangwalang hanggan!
Sa Isaias 35:1-5; Isaias 11:6 ay sinasabi sa atin:
__ Ang tuyong lupa ay sasaya at mamumulaklak na gaya ng rosa!
__ Ang bulag ay makakakita, ang bingi ay makakarinig, at ang pipi ay aawit!
__ Ang oso at ang tupa ay magsasamang mapayapa.
__ Ang lahat ng stress ay mawawala! Magiging kapayapaan hanggang sa walang hanggan.

Oo nga!

__ Kokontrolin ko ang stress at hindi ko ipapahintulot naang stress ang magcontrol sa akin
__ Ibig kong maranasan ang kapayapaan ni inihahatid ng Sabbath
__ Panukala ko ang mamuhay na kasama ng Diyos sa planetang walang stress magpakailanpaman.

Ang aking pangalan _____________________________


Tingnan kung tama ang iyong mga sagot T,T,T,T,T 8. T,T,T
10. Paghahanda, Sabbath, Unang Araw

13. T,T,M


Sunod:Aralin 7 - Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa sex.